Пухлини: ангіогенез.

Неоваскуляризация пухлини – важливий компонент її інвазивної та метастатичної активності [Gasparini, G., and Harris. A.L. (1995), Pluda, J.M., and Parkinson, D.R. (1996), Stetler-Stevenson, WG, and Corcoran, ML (1997)]. Пухлина, діаметр якої перевищує 2-4 мм, потребує формування нових капілярних судин. Новостворена мережу мікросудин створює додаткові шляхи евакуації клітин первинної пухлини. Показано, що щільність Мікроваскулярна мережі на одиницю поверхні пухлинної тканини прямо корелює з частотою метастазів у ряду солідних пухлин людини [Weidner, N. (1995)].

При раку молочних залоз ангіогенез в пухлині може служити опорним ознакою для прогнозування переходу від раку in situ до інвазівноі карциномі [Gasparini, G., and Harris. A.L. (1995)].

Передумовою для ангіогенезу є розмноження і міграція ендотеліальних клітин, що вистилають предсуществующие дрібні венули. Приобретли рухливість ендотеліоцити продукують протеази і локально інвазують підлягає базальну мембрану і периваскулярний позаклітинний матрикс, формуючи нову капілярну мережу в пухлині [Rosen, EM, and Goldberg, ID (1995), Rak, J.W., Croix, B.D., and Kerbel, R.S. (1995)]. Оскільки протеоліз матриксу ендотеліоцитів відіграє важливу роль в ангіогенезі, останній гальмується тканинними інгібіторами протеаз [Takigawa, M. et al. (1990), Moses, M.A., and Langer, R. (1991), Johnson, M.D. et al. (1994)].

Ангіогенного реакцію ендотелію викликають різні цитокіни, в тому числі ростові фактори-мотогени, віднайдені та / або індуковані пухлинними клітинами: FGF, TGF-альфа, TGF-бета, EGF, “розсіюючий фактор” та інші цитокіни [Rosen, EM, and Goldberg, ID (1995), Rak, J.W., Croix, B.D., and Kerbel, R.S. (1995), Bikfalvi, A. (1995), Lu, C., Rak, J.W., and Kerbel, R.S. (1997)].

Серед ангіогенних цитокінів особливе місце займає фактор росту васкулярного ендотелію (VEGF) – глікопротеїн, що зв’язується тільки з ендотеліальними клітинами і стимулюючий їх проліферацію.

Потужним ангіогенним дією володіє інтерлейкін-6 (IL-6), що продукується ендотелієм, а також Стромальні і пухлинними клітинами. Цей цитокін стимулює продукцію VEGF пухлинними клітинами. Підвищений рівень IL-6 виявляється в сироватці у хворих з деякими типами новоутворень [Lu, C., Rak, JW, and Kerbel, RS (1997)].

Пухлинні клітини можуть продукувати інгібітори ангіогенезу – тромбоспондин і ангіостатін, які гальмують проліферацію судинного ендотелію.

Інший інгібітор – ангіостатін – блокує неоваскуляризації і метастазування карциноми легенів у мишей [Karp, JE, and Broder, S. (1995)].

Використання природних інгібіторів ангіогенезу або їх синтетичних аналогів, а також розробка нових типів препаратів з антиангіогенним дією (наприклад, заснованим на блокуванні інтегринів, експрессіруемих тільки активно проліферуючим ендотелієм) видаються вельми перспективними для запобігання метастазів у онкологічних хворих [Sledge, GW, Jr. (1996), Gasparini, G., and Harris. A.L. (1995), Pluda, J.M., and Parkinson, D.R. (1996), Karp, J.E., and Broder, S. (1995), Baillie, CT, Winslet, MC, and Bradley, NJ (1995), Griffioen, A.W. (1997)]. В даний час в цьому напрямку робляться значні зусилля.

Comments are closed.