NO викликає некроз клітин.

Високі дози NO викликають некроз клітин, що пов’язано насамперед з придушенням мітохондріального дихання та окисного фосфорилювання [Stuehr ea 1989, Dijkmans ea 1991]. Найбільш чутливі до NO железосерние ферменти циклу Кребса і ланцюга перенесення електронів: цитоплазматична аконітаза, сукцинатдегідрогеназа, NADH-дегідрогеназ, цитохромоксидази і железосерние білки комплексу цитохромів b і цитохромів c1 [Drapier ea 1996, Lizasoain ea 1996, Kirn ea 1995].

Оскільки активним интермедиатом служить ONOO -, вирішальне значення для прояву індукованого NO некрозу має стан мікрооточення клітини і рівень активності ферментів, що протистоять окислювальному стресу: супероксиддисмутази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази і каталази. Так, висока чутливість острівцевих клітин підшлункової залози до токсичної дії NO пов’язана з низькою активністю в них супероксиддисмутази [Grankvist ea 1981].

Comments are closed.